05окт.

Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

29юли

Удължаване на  Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”

Проект „Патронажна грижа + в Община Хисаря” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 […]

19юли

Община Хисаря обявява прием на документи за специалисти на трудови договори

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност […]

08юли

„Патронажна грижа +„ обявява прием на документи

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност […]

29юни

„Патронажна грижа + в община Хисаря”, обявява прием на заявления

О Б Я В А за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря” на лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 в населените места от […]

21юни

Прием на документи по проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност […]

21юни

“Патронажна грижа +” в община Хисаря

Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря” Обща стойност на проекта: 257026,42 лв., от които 257026,42 лв. европейско и 0,00лв.  500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webm[email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.