25май

Решение № 69, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 91-00-154/05.05.2022 г. от Рада Кунова Човалджийска и Данчо Петков Човалджийски за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1328, кв. 55 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2, […]

25май

Решение № 67, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-132-(3)/04.05.2022 г. от „МОТИВА СУПЕРФУУДС“ ЕООД, ЕИК 205457670, представлявано от  Управителя Миле Христов Аджаров за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в кв. 97 по плана на с. Паничери

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ и Решение № 67, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление […]

25май

Решение № 62, взето с Протокол № 12 от 12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-М-74/28.02.2022 г. от Мария Петрова Упинова за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-103 (ПИ с идентификатор 77270.501.3067), кв. 18 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Заповед № РД-05-998/25.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 62, взето с […]

25май

Решение № 65, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 26-00-514/12.05.2022 г. от  “КОРЕКТ – ДЖЕЛЕПОВ” ЕООД

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-259/13.04.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище № 16-00-9214/29.11.2016 г. на […]

25май

Решение № 64, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-И-18/12.05.2022 г. от Йовко Славов Топалски за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 64, взето с Протокол […]

25май

Решение № 70, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-Г-88/09.05.2022 г. от Георги Здравков Брънзов за разрешаване на изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 в кв. 37 по плана на с. Черничево

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на чл. 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 70, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. […]

25май

Решение № 66, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-В-96/28.04.2022 г. от Васил Петков Петков за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-753/08.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 66, взето с Протокол […]

25май

Решение № 68, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по преписка № АУ14-5(8)/17.03.2022 г. на МРРБ и заявление вх. № 26-00-124/01.02.2022 г. от „Булсън Дивелопмънт“ ЕООД

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 113, ал. 6 от ЗУТ, Решение № 68, взето […]

25май

Решение № 71 взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-486/04.05.2022 г. от Астер Груп ООД

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 1/03.02.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ […]

25май

Решение № 464, взето с Протокол № 27 от 23.11.2021 г. на ОбС Хисаря, Заповед № РД-05-1047/13.12.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 63, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-175 от 14.02.2022 г. от „Акота системс“ ЕООД

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 464, взето с Протокол № 27 от 23.11.2021 г. на ОбС Хисаря, Заповед № РД-05-1047/13.12.2021 г. на Кмета на Община Хисаря […]

12май

Решение № 59 взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-120/19.04.2022 г. от Сияна Георгиева Дишкелова, за разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 68967.52.27, местност “Новините”, по КККР на с. Старо Железаре

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.