03авг.

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахан“

РАЗРЕШАВАМ: Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахан“ в УПИ 78.924-производствена, складова и обществено обслужваща дейност по КККР на гр. Хисаря, м. „Беш Бунар“, Община Хисаря, Област Пловдив: […]

03авг.

Проект за изменение на ПУП-ПР и изработване ПУП-ПЗ за ПИ 362, кв. 43 по плана на с. Михилци, Община Хисаря

РАЗРЕШАВАМ: Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване ПУП-ПЗ за ПИ 362, кв. 43 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува УПИ I-жилищно застрояване, по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, и изменение на […]

03авг.

Проект за изменение ПУП-ПРЗ за ПИ 1237 (УПИ XIV-128 и УПИ XV-127), кв. 72 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

РАЗРЕШАВАМ: Проучване и проектиране на проект за изменение ПУП-ПРЗ за ПИ 1237 (УПИ XIV-128 и УПИ XV-127), кв. 72 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, променя вътрешната регулационна линия, като заличава УПИ XIV-128 и УПИ XV-127 и образува […]

28юли

Изграждане на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 117, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. на ОбС Хисаря, във […]

21юни

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Обществено-обслужваща сграда – семеен хотел“ в УПИ VII-844, кв. 101 по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, писмо № АУ23-2 от 26.02.2021 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Становище по чл. 84, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 80 […]

21юни

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на предназначението за обществено обслужващи дейности – Пожарна

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-514/09.07.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 61, взето с Протокол № 18/17.06.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-П-80/12.04.2021 г. от ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЕИК […]

17юни

Трасета на нов довеждащ водопровод и нова напорна канализация

РЕШЕНИЕ 371 1. Дава съгласие трасетата на нов довеждащ водопровод и нова напорна канализация, и трасето на нов ел. кабел, захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) да преминат през поземлени имоти с идентификатори 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за делба на УПИ XIII-420, кв. 28 по плана на с. Паничери, Община Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение          № 46, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх.            № 94-00-М-206/ 12.05.2021 г. от Мария Николова […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-714 и УПИ VI-713 (ПИ 1655), кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, § 8, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗУТ и Решение № 47, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVII-49 (ПИ 3109), УПИ XVIII-3108, жилищно застрояване и УПИ XIX-3108, Автомивка, кв. 62 по плана на гр. Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение № 49, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по Заявление вх. № 91-00-122/11.05.2021 г. от Петя Ненкова Пенчева […]

15юни

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-417, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8 от ПЗР на ЗУТ, Заповед  № РД-05-836 от 30.11.2020 г. на Кмета на Община Хисаря […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...