13апр.

Проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 52088.101.397 по КККР на с. Ново Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува шест нови урегулирани поземлени имота и път: УПИ 101.433 – Производствена и складова дейност

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-Ц-10/25.02.2021 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-Ц-10(1)/16.03.2021 г. от Цвета Хараланова Ковачева, пълномощник на ЗК „Ново Железаре“ с пълномощно рег. […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Ресторант „Орфей“, кв. 19, по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 17, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-С-73/23.02.2021 г. от Стоян Колев Стехов за разрешаване […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО в кв. 19А по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., Решение № 14, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. […]

25мар.

Проект за изменение на ПУП-ПР и проект за ПУП- ПЗ, кв. 85 по плана на с. Старосел

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-208/05.03.2021 г. На Кмета на Община Хисаря, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 18, взето с Протокол […]

25мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 20, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-169/05.03.2021 г. от Ненко Кабаджов, управител на „Магията […]

25мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 23, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление […]

25мар.

Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря за промяна на границата към улица

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, Заповед № РД-05-801/11.11.2020 г., и Предварителен договор от 05.03.2021 г. на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 19, взето с Протокол […]

10мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 448

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 91-00-64/24.02.2021 г. от Дафинка Петрова Дончева и Атанас Янков Маринов за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и […]

10мар.

Проект за План- схема за елементи на техническата инфраструктура – за кабел ниско напрежение за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Заповед  № РД-05-837 от 01.12.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ и Решение № 12, взето с Протокол № 5 от 18.02.2021 г. от ЕСУТ при Община […]

05мар.

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VII-1078 и УПИ VIII-1078, кв. 85 по плана на по плана на с. Старосел

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-К-24/ 16.02.2021 г. от Красимира Маринова Узунова за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ […]

04мар.

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 117, кв. 2 по плана на по плана на с. Красново

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 26-00-121/ 18.02.2021 г. от „КА ИНТЕРТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 201314269, с управител Катерина Айххорн за допускане на изработване на проект за изменение […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...