17май

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Складова база за съхранение, заготовка и пакетиране на собствена земеделска продукция- ябълки“ в ПИ 68967.37.3, м. „Влачището”, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря

На основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 45, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-С-177/10.05.2021 г. от Сияна Георгиева Дишкелова, за разрешаване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) по […]

13май

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ 1-1426. жилищно застрояване и УПИ П-зоо, кв. 49 по плана на кв. Момина Баня. гр. Хисаря

На основание член 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 326, взето с Протокол № 19/20.04.2021 г. на Общински съвет гр. Хисаря по заявление с вх. № 91-00-43/28.01.2021 г. от Дмитрий Димчев Карамфилов […]

22апр.

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 32, взето с Протокол № 12/15.04.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

22апр.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ – ГЛОБУС 2000

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-302/31.03.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., […]

14апр.

ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1182, кв. 18 по плана на Археологически резерват, гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Становище по чл. 84, ал. 2 от ЗКН, издадено от НИНКН с изх. № 9400-2840/23.08.2017 г. и изх. № 33-НН-661/23.08.2017 г. на Министерство на културата, Решение […]

13апр.

Проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 52088.101.397 по КККР на с. Ново Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува шест нови урегулирани поземлени имота и път: УПИ 101.433 – Производствена и складова дейност

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-Ц-10/25.02.2021 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-Ц-10(1)/16.03.2021 г. от Цвета Хараланова Ковачева, пълномощник на ЗК „Ново Железаре“ с пълномощно рег. […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Ресторант „Орфей“, кв. 19, по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 17, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-С-73/23.02.2021 г. от Стоян Колев Стехов за разрешаване […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО в кв. 19А по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., Решение № 14, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. […]

25мар.

Проект за изменение на ПУП-ПР и проект за ПУП- ПЗ, кв. 85 по плана на с. Старосел

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-208/05.03.2021 г. На Кмета на Община Хисаря, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 18, взето с Протокол […]

25мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 20, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-169/05.03.2021 г. от Ненко Кабаджов, управител на „Магията […]

25мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 23, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...