25мар.

Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря за промяна на границата към улица

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, Заповед № РД-05-801/11.11.2020 г., и Предварителен договор от 05.03.2021 г. на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 19, взето с Протокол […]

10мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 448

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 91-00-64/24.02.2021 г. от Дафинка Петрова Дончева и Атанас Янков Маринов за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и […]

10мар.

Проект за План- схема за елементи на техническата инфраструктура – за кабел ниско напрежение за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Заповед  № РД-05-837 от 01.12.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ и Решение № 12, взето с Протокол № 5 от 18.02.2021 г. от ЕСУТ при Община […]

05мар.

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VII-1078 и УПИ VIII-1078, кв. 85 по плана на по плана на с. Старосел

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-К-24/ 16.02.2021 г. от Красимира Маринова Узунова за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ […]

04мар.

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 117, кв. 2 по плана на по плана на с. Красново

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 26-00-121/ 18.02.2021 г. от „КА ИНТЕРТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 201314269, с управител Катерина Айххорн за допускане на изработване на проект за изменение […]

18фев.

Одобрена План-схема на „Трасе на минерален водопровод

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 107, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. на ОбС Хисаря, Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610116/21.11.2018 г., с Решение № 294, взето с […]

18фев.

Трасе на кабел ниско напрежение за за производствена и складова база

Община Хисаря на основание член 129. ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 226 от 21.10.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-804/12.11.2020 г. за КПИИ. с Решение № 289. взето с Протокол № 17/19.01.2021 г. от […]

18фев.

Трасе на кабел ниско напрежение за захранване на дестилерия за етерично маслени култури

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 226 от 21.10.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-804/12.11.2020 г. за КПИИ, с Решение № 289, взето с Протокол № 17/19.01.2021 г. от […]

14ян.

Разрешаване проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за трасе на кабелна линия НН

Заповед № РД-05-837/01.12.2020 г. за разрешаване проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива  (КПИИ) за трасе на кабелна линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски […]

14ян.

Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции

Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции за имоти с идентификатори:  77270.3.908, 77270.3.987; 77270.6.15, 77270.6.16; 77270.182.58, 77270.182.59, 77270.182.60, 77270.182.61, 77270.182.62, 77270.182.63, 77270.182.64, […]

12сеп.

Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-604, кв. 62, с. Старосел

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по вх. 26-00-504/27.07.2020 г. от „ДИМИТРОВ 2014” ЕООД, ЕИК 203307526  със седалище и адрес на управление: с. Старосел, ул. „Хаджи Димитър” № 11, представлявано от Атанас Пламенов Димитров е одобрен КПИИ: със Заповед № […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...