12май

Решение № 54, взето с Протокол № 11 от 21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по вх. № 94-00-Т-257/22.12.2021 г. от Тошко Димитров Петров за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 6, за образуване на УПИ XIX-6,жилищно застрояване, кв. 1 по плана на с. Михилци

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед            № РД-05-849/11.10.2021 г. […]

12май

Решение № 55, взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-Х-20/20.04.2022 г. от Христо Василев Петров

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Заповед № РД-05-1096/23.12.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 55, взето с Протокол № […]

12май

Решение № 56, взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 91-00-130/20.04.2022 г. от Нели Николова Караманова и Юлиян Иванов Тодоро

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във със Заповед № РД-05-138/18.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 56, взето с Протокол № […]

12май

Решение № 58, взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Ж-20-(3)/07.04.2022 г. от Живко Михайлов Михайлов

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, т. 6 и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР […]

12май

Решение № 57 взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Д-112 от 06.04.2022 г. от Димитър Василев Чавдаров

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 […]

21апр.

Решение № 51, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-187-(1)/05.04.2022 г. от „ВАЛНУТС“,с управител Валентин Танчев Недев и „НИКИ Сервиз“ ЕООД, с управител Никола Ненков Топузлийски, е одобрен КПИИ

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, на основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, Заповед № РД-05-673/30.07.2021 г. на Кмета […]

21апр.

Решение № 43, взето с Протокол № 9/31.03.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-В-60/24.03.2022 г. от Венелин Христов Стоянов, е допуснат за съобщаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 1234 и УПИ V-123, кв. 64 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Заповед № РД-05-40/14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 43, взето с Протокол № […]

21апр.

Решение № 531, взето с Протокол № 32/22.03.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 531, взето с Протокол № 32/22.03.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация: 1.  ПУП – […]

21апр.

Решение № 49, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Г-76/31.03.2022 г. от Георги Христов Христов

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 49, взето с Протокол № […]

21апр.

Решение № 46, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Д-97/30.05.2022 г. от Димитрина Георгиева Керезова чрез пълномощник Стойко Цочев Чочев

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, т. 6 и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР […]

21апр.

Решение № 45, взето с Протокол № 10

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, Решение № 45, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. вх. № […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.