21апр.

ешение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище № 16-00-9214/29.11.2016 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Решение № 48 взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-353 от 30.03.2022 г. от  “КОРЕКТ – ДЖЕЛЕПОВ” ЕООД

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

21апр.

Решение № 42, взето с Протокол № 8/10.03.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-М-74/28.02.2022 г. от Мария Петрова Упинова

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Заповед № РД-05-998/25.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 42, взето с Протокол № […]

21апр.

Решение № 47 взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Н-88/30.03.2022 г. от Никола Менчев Менчев за разрешаване на изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 03589.39.38 по КККР на с. Беловица

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

21апр.

Решение № 50, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 26-00-370/01.04.2022 г. от „ПАЛАС КЛУБ“ ООД

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-667/27.07.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 50, взето с Протокол […]

19апр.

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1855 и ПИ 1856, участващи в УПИ V-690 и УПИ ІV-689, 690 в кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. […]

08апр.

Одобрен ПУП – Парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз“ в УПИ 081005 – складова база и автосервиз

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 517, взето с Протокол № 31/22.02.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз“ в УПИ […]

08апр.

Одобрен ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нов довеждащ водопровод PE-HD Ф 110 и нова напорна канализация HDPE Ф 315 за захранване на УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 524, взето с Протокол № 31/22.02.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нов […]

08апр.

Одобрен ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нова кабелна линия 1 kV

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 523, взето с Протокол № 31/22.02.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нова […]

19мар.

Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-502, кв. 21 по плана на с. Михилци, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № […]

19мар.

Oдобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-125051 (ПИ с нов идентификатор 39579.125.51) м. „Поленака“ по КККР на с. Красново, Община Хисаря,

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 40, взето с Протокол № 8/10.03.2022 г. […]

19мар.

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 5223 и ПИ 5224, участващи в УПИ ХІ-888, кв. 22 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.