19мар.

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Къща за гости“ в ПИ 1652, кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150от ЗУТ, Решение № 32, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-К-21/15.02.2022 г. […]

19мар.

Разрешаване на изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 55378.524.138, местност “Алван дере” по КККР на землище с. Паничери, Община Хисаря

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

19мар.

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-417 и  УПИ V-416, кв. 68 по плана на с. Беловица, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № […]

19мар.

Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за ПИ 1933, кв. 23 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, и Заповед № […]

19мар.

Допуснат за съобщаване проект за ПУП – Парцеларни планове за захранване на УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 492, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 25, взето с Протокол № 5/15.02.2022 […]

19мар.

Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 492, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 26, взето с Протокол № 5/15.02.2022 […]

19мар.

Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел […]

28фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-274 и УПИ XVI-274, кв. 12 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

  На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-1047/13.12.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 27, взето с […]

19фев.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 520 (УПИ ІХ-324), кв. 87 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря

  На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР […]

19фев.

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

19фев.

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.