18фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1486, кв. 60 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-749/07.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 2, взето с […]

18фев.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и определяне на застрояване с ПУП-ПЗ за част от ПИ 1234 и УПИ V-123, кв. 64 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-40/14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 4, взето с Протокол […]

18фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 299 (УПИ IX–249), кв. 40 по плана на с. Мътеница

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, предписание № […]

16фев.

Допуснат за съобщаване проект за ПУП – Парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 372, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 5, взето с Протокол № 1/06.01.2022 […]

15фев.

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 68967.722.13, м. Бялата глина по КККР на с. Старо Железаре

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

15фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 215021-за винарска изба и дестилерия, призводствени дейности и обществено обслужване

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Заповед № РД-05-873/19.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 18, взето с Протокол № […]

15фев.

Разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението за къща за гости на поземлен имот с идентификатор 77270.47.323 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

15фев.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1372 и ПИ 1373, кв. 47 по плана на гр. Хисаря

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на […]

09фев.

Одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел […]

09фев.

Допуснат за съобщаване проект за изменение на ПУП-ПР и проект на ПУП-ПЗ за УПИ IV-502, кв. 21 по плана на с. Михилци

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-851 от 11.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 17, взето […]

25ян.

Разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 122, кв. 10 по плана на с. Беловица

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-54/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 14, взето с Протокол […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.