25ян.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 10, взето с Протокол […]

25ян.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за участието на ПИ 267 в УПИ I-267, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № […]

21ян.

Проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 77270.139.374, 77270.139.82, 772720.139.517 и 77270.1.41, м. „Пловдивски път-03” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите лица по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 12, взето с Протокол № 2 от 13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1489/29.11.2021 г. […]

21ян.

Проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за УПИ I-6 и УПИ II-6 (ПИ 6)

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-849/11.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 11, взето с Протокол […]

21ян.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и определяне на застрояване с ПУП-ПЗ за ПИ 1720, кв. 43 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува нов УПИ II -1720

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05- Решение № 149, взето с Протокол № 35/02.12.2021 г. на ЕСУТ при Община […]

14ян.

Допуснат за съобщаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1933, кв. 23, по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-941/05.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 3, взето с Протокол […]

10ян.

Проект за ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нова кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване за УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 371, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 152, взето с Протокол № 36/09.12.2021 […]

07ян.

ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нов довеждащ водопровод PE-HD Ф 110 и нова напорна канализация HDPE Ф 315 за захранване на УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 371, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 153, взето с Протокол № 36/09.12.2021 […]

06ян.

План за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5, местност Читашки ливади – 02, по КККР за землището на гр. Хисаря

Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е допуснат проект на ПУП – парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5, местност Читашки ливади […]

20ное.

Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище № ПО-12-6-1/04.04.2022 г. от ОД „Земеделие“ Пловдив, Решение № 59 взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-120/19.04.2022 г. от Сияна Георгиева Дишкелова

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

19ное.

Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище № ПО-12-6-1/04.04.2022 г. от ОД „Земеделие“ Пловдив, Решение № 59 взето с Протокол № 11/21.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-120/19.04.2022 г. от Сияна Георгиева Дишкелова

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.