05юни

ЗАПОВЕД 05-428_05.06.2020

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 823, взето с Протокол № 84/29.08.2019 на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-504/12.09.2019 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № 44, взето […]

05юни

ЗАПОВЕД 05-427_05.06.2020

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 47, взето с Протокол № 12/04.06.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1213/03.10.2019 г., допълнено със заявление вх. № […]

05юни

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-126_05.06.2020

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-430/05.06.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен ПУП-Парцеларен план и План – схема за отводняване на минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща РШ […]

05юни

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-125_05.06.2020

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 94-00-Т-103/27.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков, е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-429/05.06.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за План-схема на външно присъединяване НН на Инсталация […]

28май

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-112_28.05.2020 г.

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 26-00-326/19.05.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров, е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-403/22.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за План-схема на […]

27май

Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с РЕШЕНИЕ № 98 от 21 април 2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и ал. 2 от ЗМСМА, и […]

27май

Допуснат проект на ПУП-Парцеларен план и план-схема за канализационно отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 101, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, писмо № ОВОС-2420-3/24.01.2020 на РИОСВ Пловдив, писмо № ПУ-01-877-(1)/16.01.2020 […]

27май

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-438 (ПИ 438), кв. 27 по плана на с. Старосел

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 49, взето с Протокол № 5/21.01.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-86/05.02.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 43, взето с Протокол № 11/21.05.2020 г. […]

27май

Проект за План-схема на улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 100, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря, Заповед № РД-05-365 от 11.05.2018 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № […]

27май

Проучване и проектиране на комплексен проект

На основание член 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 100, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря по преписка вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров за разрешаване на изработване […]

16апр.

Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мътеница, Община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, § 4, ал. 6 от ПЗР на НАРЕДБА № РД-02-20-5/15.12.2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр.4 от […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...