15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за делба на УПИ XIII-420, кв. 28 по плана на с. Паничери, Община Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение          № 46, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх.            № 94-00-М-206/ 12.05.2021 г. от Мария Николова […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-714 и УПИ VI-713 (ПИ 1655), кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, § 8, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗУТ и Решение № 47, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVII-49 (ПИ 3109), УПИ XVIII-3108, жилищно застрояване и УПИ XIX-3108, Автомивка, кв. 62 по плана на гр. Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение № 49, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по Заявление вх. № 91-00-122/11.05.2021 г. от Петя Ненкова Пенчева […]

15юни

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-417, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8 от ПЗР на ЗУТ, Заповед  № РД-05-836 от 30.11.2020 г. на Кмета на Община Хисаря […]

01юни

Трасе на уличен водопровод и трасе на улична канализация, захранващи поземлени имоти

РЕШЕНИЕ 372 1. Дава съгласие трасе на уличен водопровод и трасе на улична канализация, захранващи поземлени имоти с идентификатори 77270.81.557, 77270.81.558, 77270.81.150 и 77270.81.149 да преминат през поземлени имоти с идентификатори 77270.101.930, 77270.81.559, 77270.81.153 и 77270.81.155 – общински пътища, публична общинска собственост. 2. Одобрява […]

01юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-ДСО Минстрой София (ПИ 1151), кв. 90 по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 327, взето с Протокол № 19/20.04.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № […]

25май

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.120.637, м. „Калдаръма-03” по КККР на землище гр. Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 35, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

25май

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.358 по КККР на землище гр. Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 37, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

25май

Проект за ПУП – ПЗ за ПИ 68967.62.105, местност “Исаците”, по КККР на землище с. Старо Железаре, Община Хисаря

На основание член 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище от ОД „Земеделие” № ПО-12-13-1/19.03.2021 г. по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в […]

17май

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.164.125, м. „Калдаръма-03” по КККР на землище гр. Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 36, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

17май

Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 415 и УПИ XVII-416, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2, във връзка с чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...