ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16M10P002-3.011-0001-С01 С НАИМЕНОВАНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ХИСАРЯ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г“. ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16M10P002-3.011-0001-С01 С НАИМЕНОВАНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ […]