НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА ХИСАРЯ Глава първа Раздел I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: (1)Управлението на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Хисаря, чрез регламентиране на права, задължения, мерки и дейности, за предотвратяване или намаляване […]