16дек.

Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година

Община Хисаря публикува заповеди на Кмета на община Хисаря и приложения към тях  за цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 година по населени места. Сумите по заповедите могат да бъдат заплатени: 1. В брой – в […]

14окт.

Заповеди на Директора на Областна Дирекция “Земеделие” гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

Хисаря, трайни насаждения Хисаря Беловица Черничево Красново Кръстевич Мало крушево Мътеница Михилци Михилци, трайни насаждения Ново железаре Паничери Старо железаре Старо железаре, трайни насаждения Старосел Старосел, трайни насаждения

15сеп.

Технически преглед на земеделска и горска техника

Уважаеми собственици на земеделска и горска техника, уведомяваме ви, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016г. за извършване на технически прегледи на техниката по […]

07юли

Протокол за допълнително разпределение на държавни пасища, мери и ливади на територията на община Хисаря

ПРОТОКОЛ Днес, 28.06.2021 г. на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), […]

20май

Опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с Вх.№ 60-00-3/11.05.21 г., Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че от 02.06.2021 […]

19май

Технически преглед на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021 г.

Предвид изпълнението на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника ЗРКЗГТ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., изм. и доп. ДВ бр.95/08.12.2016г., ОД “Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021 год. по приложения Ви […]

29апр.

ПРОТОКОЛ за разпределение на общински мери , пасища и ливади на животновъди регистрирани на територията на община Хисаря

Днес, 22.04.2021 г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-284/23.03.2021 г. на Кмета на община Хисаря в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васила Марина – Началник отдел „Икономика“ ЧЛЕНОВЕ: 1. Елена Стойчева Кожухарова – Юрист2. Цветанка Матева – Гл. специалист „Общинска собственост“ 3. Даниела Стоянова – Гл. специалист […]

31мар.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на  14-ти април ще бъде извършена акция по залавяне и кастрация  на безстопанствени кучета на територията на гр. Хисаря.  Уловът ще се извършва от „Зооветеринарен комплекс“ – Пловдив. Очакваме вашите […]

10мар.

За притежатели на домашни любимци

Ръководството на Община Хисаря напомня на всички притежатели на домашни любимци, че следва да се явят в „Данъчно бюро“ към Общинска администрация до 31 март, за да подадат Декларация по чл. 175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да заплатят таксата за притежание […]

22фев.

Мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Срок за подаване на заявления 2021 г. Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че заявления за кандидатстване за предоставяне под […]

04фев.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост

На основание  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 125, ал.1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № 90-00-19/28.01.2021 г. на Директор на ТП ДГС – ХИСАР НАРЕЖДАМ: ЗАБРАНЯВАМ, през 2021 година, пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост, […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...