10мар.

За притежатели на домашни любимци

Ръководството на Община Хисаря напомня на всички притежатели на домашни любимци, че следва да се явят в „Данъчно бюро“ към Общинска администрация до 31 март, за да подадат Декларация по чл. 175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да заплатят таксата за притежание […]

22фев.

Мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Срок за подаване на заявления 2021 г. Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че заявления за кандидатстване за предоставяне под […]

04фев.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост

На основание  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 125, ал.1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № 90-00-19/28.01.2021 г. на Директор на ТП ДГС – ХИСАР НАРЕЖДАМ: ЗАБРАНЯВАМ, през 2021 година, пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост, […]

05май

Нови пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за маслодайната роза (ЗМР), и цел предотвратяване разпространението на коронавирус на територията на Общината, както и опазването живота и здравето […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...