08ное.

Oбява за провеждане на публични явни търгове за отдаване под наем в община Хисаря

07ное.

24.11.2022 г. от 09:30 публични явни търгове за отдаване под наем

17окт.

Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2107,  Обект № 2108 и Обект № 2109 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана […]

21сеп.

Публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година

Община Хисаря, в изпълнение Решение № 604 от 19.07.2022г. на Общински съвет Хисаря,  ще проведе на 12.10. 2022г. от 9:30 ч. в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година на останалите […]

20сеп.

10.10.2022 г. – публични явни търгове за продажба

22авг.

08.09.2022 г. публични явни търгове за отдаване под наем

Община Хисаря ще проведе на 08.09.2022 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация, бул. „Генерал Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем на имоти, посочени в линка.

27юли

27 Юли 2022 г.: Публични явни търгове за продажба на

12юли

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2101 и № 2102 с ограничението по чл. 115, ал. 1, т. 1, Б от ЗГ.

12юли

Търг с тайно надаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект №2103, Обект № 2104 и Обект № 2105

12юли

Открит конкурс по реда на НУРВИДГТ – обект № 2106.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.