На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 40, взето с Протокол № 8/10.03.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-192/16.02.2022 г. от „Валхала“ ЕООД чрез Управителя Янко Илиев Кръндаров за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-125051 (ПИ с нов идентификатор 39579.125.51) м. „Поленака“ по КККР на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-200/18.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-125051 (ПИ с нов идентификатор 39579.125.51) м. „Поленака“ по КККР на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ ІІІ-125051 и образува 50 (петдесет) нови урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване: УПИ І-125.51, жилищно строителство, УПИ ІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ VІ-125.51, жилищно строителство, УПИ V-125.51, жилищно строителство, УПИ VІ-125.51, жилищно строителство, УПИVІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ VІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ІХ-125.51, жилищно строителство, УПИ Х-125.51, жилищно строителство, УПИ ХІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХІV-125.51, жилищно строителство, УПИ ХV-125.51, жилищно строителство, УПИ ХVІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХVІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХVІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХІХ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХІV-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХV-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХVІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХVІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХVІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХІХ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХІV-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХV-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХVІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХVІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХVІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХХХІХ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХL-125.51, жилищно строителство, УПИ ХLІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХLІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХLІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХLІV-125.51, жилищно строителство,УПИ ХLV-125.51, жилищно строителство,УПИ ХLVІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХLVІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХLVІІІ-125.51, жилищно строителство, УПИ ХLІХ-125.51, жилищно строителство, УПИ L-125.51, жилищно строителство, образува УПИ LІ-125.51, път, УПИ LІІ-125.51, озеленяване и УПИ LІІІ-125.51, озеленяване, съгласно зелени зачерквания, линии и надписи, с ново нискоетажно застрояване в урегулираните поземлени имоти за жилищно застрояване, определя зона Жм с градоустройствени показатели: височина до 10 м, плътност на застрояване до 40 %, минимално озеленяване 40 %, Кинт. до 1.0, с отстояния 5 от уличните регулационни линии, съгласно червени пунктирани линии и котировки в черно, и надписи в синьо в матрицата за застрояване, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.  

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...