На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, община Хисаря чрез настоящето публикуване

У В Е Д О М Я В А

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря.

Причини за определяне на 14-дневен срок за обществени консултации: чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА предвижда „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителя на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни”. В конкретния случай, протестът на Окръжна прокуратура и постановеното решение на административния съд, с което е отменена разпоредбата като незаконосъобразна, мотивира порочност на конкретната разпоредбата от подзаконов нормативен акт, предмет на настоящото изменение. Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря е публикуван на официалната интернет страницата на община Хисаря в секция „Общински съвет“, подсекция „ПРОЕКТО – НАРЕДБИ”.

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.11.2021 г.  за предложения и становища, които могат да бъдат депозирани на адрес гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. “Генерал Гурко” №14 – деловодство и на е-mаil адрес: [email protected]Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...