На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, община Хисаря чрез настоящето публикуване

У В Е Д О М Я В А

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря.

Причини за определяне на 14-дневен срок за обществени консултации: чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА предвижда „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителя на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни”. В конкретния случай, протестът на Окръжна прокуратура и постановеното решение на административния съд, с което е отменена разпоредбата като незаконосъобразна, мотивира порочност на конкретната разпоредбата от подзаконов нормативен акт, предмет на настоящото изменение. Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря е публикуван на официалната интернет страницата на община Хисаря в секция „Общински съвет“, подсекция „ПРОЕКТО – НАРЕДБИ”.

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.11.2021 г.  за предложения и становища, които могат да бъдат депозирани на адрес гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. “Генерал Гурко” №14 – деловодство и на е-mаil адрес: [email protected]Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.