28авг.

19.09.2019 – публичен явен търг за за продажба на :

  Обява ОБЩИНА ХИСАРЯ в изпълнение Решение № 807/23.07.2019 г.  на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-472/27.08.209 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе  на 19.09.2019 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен […]

28авг.

Обява на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ          Министерство на земеделието, храните и горите               Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив              Общинска служба по земеделие -Хисаря   ОБЯВА   на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив     В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 […]

14авг.

Дезакаризация и дезинсекция на зелените площи

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите […]

13авг.

График за провеждане на заседанията на комисиите за стопанската 2019-2020г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 Г.  Grafik_komisii_cl.37v_al.1_ODZ_Plovdiv_2019_2020 (1) КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС Мелиха Юмер Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив Нанко Шейретов Хисаря с. Михилци 23.08.2019 г. 15:00 Катя Попова […]

08авг.

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и  горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив         Общинска служба по земеделие гр.Хисаря О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВА� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.