Дневен център за стари хора  – Хисаря  предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности на възрастните хора , както и на потребностите от организация на свободното време , на личните и социални контакти.

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, създават условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

Основните цели в дневния център за стари хора са:

– подобряване качеството на живот на старите хора

-гарантиране равноправното положение на възрастните хора

-преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора.

-създаване на възможност за инициативност и реализация в обществото , съобразно възможностите на старите хора.

-създаване на условия на възрастните хора да продължават да оказват активна подкрепа на обществото.

За постигане на тези цели в дневния център за стари хора се организират следните мероприятия:

–   организиране на хранене – един път на ден

–   провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми

–   организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми

–   организиране на занимания по интереси

–   подпомагане извършването на административни услуги

–   организиране на съвместни мероприятия с  други институции, неправителствени организации /честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни личности и др./

–    здравна профилактика- периодично

измерване на пулс, кръвно налягане , кръвна захар и тегло на потребителите на социалната услуга. .

–     Лицата ,желаещи да ползват социалната услуга в центъра заплащат месечна такса в размер, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги.

 Контакти:

Управител ДЦСХ гр. Хисаря Стоянка Календерска 0337/6 22 10 0884255515


Like Us On Facebook

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup