14ян.

Разрешаване проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за трасе на кабелна линия НН

Заповед № РД-05-837/01.12.2020 г. за разрешаване проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива  (КПИИ) за трасе на кабелна линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски […]

14ян.

Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции

Решение № 259/15.12.2020 г. за разрешаване изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на устройствената зона и за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции за имоти с идентификатори:  77270.3.908, 77270.3.987; 77270.6.15, 77270.6.16; 77270.182.58, 77270.182.59, 77270.182.60, 77270.182.61, 77270.182.62, 77270.182.63, 77270.182.64, […]

13ян.

Декларацията за облагане с туристически данък вече може да се подава електронно

От 4 януари 2021г.  може да се подава електронна Декларация за облагане с туристически данък към община Хисаря . Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Данъци и такси за гражданите“-„Местни […]

08ян.

Информация за Пчеларите.”Предоставяме на вниманието на всички пчелари синтезирана информация, изготвена съвместно с БАБХ, относно правилното използване на Ветеринарномедицинските продукти в пчеларството.”

08ян.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАНЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2021 г. Приет с Решение № 274, взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г. Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността […]