31мар.

Отменено е нареждането гражданите да носят защитни маски

Отменено е нареждането на здравния министър гражданите да носят защитни маски, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Отмяната е разписана в Заповед № РД-01-169 от днес. Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и […]

31мар.

Система за сигурно електронно връчване

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че с възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в деловодството може да подавате и получавате електронни документи. За целта публикуваме писмото на Заместник министър-председателя […]

31мар.

Защитна маска, когато се намирате в закрити или на открити обществени места

Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър със Заповед № РД-01-168 от днес. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

30мар.

Превенция на разпространението на коронавирус „COVID-19“

С цел превенция на разпространението на коронавирус „COVID-19“ на територията на страната и в частност на територията на община Хисаря, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА Н А Р Е Ж Д А […]

30мар.

Годишен отчет за изпълнението на програмните за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно 1л. 63 от ЗЕЕ

30мар.

Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

27мар.

Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 819, взето с Протокол № 84/29.08.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 16, взето с протокол № 5/06.02.2020 […]

27мар.

Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в У ПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето с протокол № 84 от 29.08.2019 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, Решение № 15, взето с […]

27мар.

ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод РЕ-HD Ф 90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 128, а� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.