09юни

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-128_09.06.2020

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 101, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, писмо № ОВОС-2420-3/24.01.2020 на РИОСВ Пловдив, писмо № ПУ-01-877-(1)/16.01.2020 […]

09юни

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-127_09.06.2020

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 26-00-172/09.03.2020 г., допълнено със заявление вх. № 26-00-172-(1 )/03.06.2020 г., от „ЛИНСИКАР” ЕООД, ЕИК 200239301, с Управител Илин Дюлгярски е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-428/05.06.2020 г. на Кмета на […]

08юни

Опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на […]

05юни

ЗАПОВЕД 05-430_05.06.2020

На основание чл. 129, ад. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 134, взето е Протокол № 10/19.05.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 116, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря и […]

05юни

ЗАПОВЕД 05-429_05.06.2020

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 133, взето с Протокол № 10/19.05.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-407 от 28.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение […]

05юни

ЗАПОВЕД 05-428_05.06.2020

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 823, взето с Протокол № 84/29.08.2019 на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-504/12.09.2019 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № 44, взето […]

05юни

ЗАПОВЕД 05-427_05.06.2020

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 47, взето с Протокол № 12/04.06.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1213/03.10.2019 г., допълнено със заявление вх. № […]

05юни

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-126_05.06.2020

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-430/05.06.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен ПУП-Парцеларен план и План – схема за отводняване на минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща РШ […]

05юни

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-125_05.06.2020

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 94-00-Т-103/27.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков, е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-429/05.06.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за План-схема на външно присъединяване НН на Инсталация […]

03юни

Информация за плащания по СЕБРА за 2019 и 2020 м. Май

03юни

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2020 Г.

Подготвеният проект за бюджет е разработен при спазване на приетите от Министерски съвет основни допускания по отношение на данъчно-осигурителната политика, на базата на заложените в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година параметри (обнародван в Държавен вестник брой 100/20.12.2019 година). Разработеният […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.