29апр.

ПРОТОКОЛ за разпределение на общински мери , пасища и ливади на животновъди регистрирани на територията на община Хисаря

Днес, 22.04.2021 г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-284/23.03.2021 г. на Кмета на община Хисаря в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васила Марина – Началник отдел „Икономика“ ЧЛЕНОВЕ: 1. Елена Стойчева Кожухарова – Юрист2. Цветанка Матева – Гл. специалист „Общинска собственост“ 3. Даниела Стоянова – Гл. специалист […]

28апр.

Дезакаризация на зелените площи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че […]

25апр.

Великденски празничен концерт – 01 май 2021 г. от 18:00 ч. в Летният театър

Уважаеми, жители и гости на община Хисаря,Сдружение „Петнадесет лалета“, съвместно с общинска администрация Хисаря, организира Великденски празничен концерт.Събитието ще се проведе на 01 май 2021 г. от 18:00 ч. в Летният театър в града. За вашето празнично настроение ще се погрижат талантливите деца на […]

22апр.

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 32, взето с Протокол № 12/15.04.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

22апр.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ – ГЛОБУС 2000

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-302/31.03.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., […]

20апр.

Изпълнение на Заповед на министъра на здравеопазването

Във връзка с изпълнението на Заповед на министъра на здравеопазването, както и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 […]

19апр.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.