29апр.

ПРОТОКОЛ за разпределение на общински мери , пасища и ливади на животновъди регистрирани на територията на община Хисаря

Днес, 22.04.2021 г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-284/23.03.2021 г. на Кмета на община Хисаря в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васила Марина – Началник отдел „Икономика“ ЧЛЕНОВЕ: 1. Елена Стойчева Кожухарова – Юрист2. Цветанка Матева – Гл. специалист „Общинска собственост“ 3. Даниела Стоянова – Гл. специалист […]

28апр.

Дезакаризация на зелените площи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че […]

25апр.

Великденски празничен концерт – 01 май 2021 г. от 18:00 ч. в Летният театър

Уважаеми, жители и гости на община Хисаря,Сдружение „Петнадесет лалета“, съвместно с общинска администрация Хисаря, организира Великденски празничен концерт.Събитието ще се проведе на 01 май 2021 г. от 18:00 ч. в Летният театър в града. За вашето празнично настроение ще се погрижат талантливите деца на […]

22апр.

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 32, взето с Протокол № 12/15.04.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

22апр.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ – ГЛОБУС 2000

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-302/31.03.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., […]

20апр.

Изпълнение на Заповед на министъра на здравеопазването

Във връзка с изпълнението на Заповед на министъра на здравеопазването, както и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 […]

19апр.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Хисаря е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. /ПИРО/. Планът […]

14апр.

ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1182, кв. 18 по плана на Археологически резерват, гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Становище по чл. 84, ал. 2 от ЗКН, издадено от НИНКН с изх. № 9400-2840/23.08.2017 г. и изх. № 33-НН-661/23.08.2017 г. на Министерство на културата, Решение […]

13апр.

Проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 52088.101.397 по КККР на с. Ново Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува шест нови урегулирани поземлени имота и път: УПИ 101.433 – Производствена и складова дейност

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-Ц-10/25.02.2021 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-Ц-10(1)/16.03.2021 г. от Цвета Хараланова Ковачева, пълномощник на ЗК „Ново Железаре“ с пълномощно рег. […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Ресторант „Орфей“, кв. 19, по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 17, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-С-73/23.02.2021 г. от Стоян Колев Стехов за разрешаване […]

13апр.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО в кв. 19А по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., Решение № 14, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.