30сеп.

Места за поставяне на агитационни ма

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. НАРЕЖДАМ : […]

30сеп.

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на […]

28сеп.

Разписание на влаковете Хисаря-Пловдив 2021г. и проект за 2022г.

      ->ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  Уважаеми госпожи и господа, Информираме ви, че с цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз на гражданите, БДЖ представя актуализиран проектен вариант на График за движение на влаковете  за […]

28сеп.

Избори за НС и Президент – Определяне на места за обявяване на предварителните списъци на имащите право да гласуват

28сеп.

Избори за НС и Президент – Определяне адреси на избирателните секции

28сеп.

Избори за НС и Президент – Образуване на избирателни секции и тяхната номерация

27сеп.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 004 от 17.09.2021 г. за Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Кавака”, землище на с. Паничери, община Хисаря

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РАЗРЕШИТЕЛНО № 004 от 17.09.2021 г. за Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Кавака”, землище на с. Паничери, община Хисаря• Титуляр […]

27сеп.

Началото за Проект Античният град Диоклецианопол

Проект BG16RFOP001-6.002-0004„Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“ Първите археологически разкопки на римския град Диоклецианопол са проведени през 1909 г. и са свързани с името на известния български археолог проф. Богдан Филов. След него старините около хисарските минерални извори […]

24сеп.

Жилищно строителство в ПИ 69016.341.13 и ПИ 69016.341.14, село Старосел, община Хисаря

Във връзка с чл. 6. ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 2 от Наредбата за […]

24сеп.

Строителство на 8 броя нискоетажни сгради в ПИ 77270.1358, местност „Землище Хисаря“

Във връзка с чл. 6. ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 2 от Наредбата за […]

20сеп.

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-С-295 от 05.08.2021г. Стефка Атанасова Атанасова 9   […]