31мар.
0

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-75/31.03.2017 г. Общинска администрация гр. Хисаря на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Договор АСД-14-7/15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к, ал. 1 […]

31мар.
0

На 27 март 2017г. в община Хисаря се учреди Общински младежки клуб “Иноватор” (ОМКИ) Клубът ще работи в следните направления на дейност: спортна, благотворителна, образователна чрез лекторията “Връстници обучават връстници” и превантивна чрез МКБППМН и РУ на МВР Хисаря. Ще създава условия за развитие и […]

29мар.
0

ОБЯВА на Комисията по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ за област Пловдив

Обява-ОСЗ Хисаря-2-ПМЛ ОБЯВА  на Комисията по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ за област Пловдив         В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на […]

21мар.
0

Кръгла маса на тема “Моето готино училище”

На 29.03.2017 г. от 14ч. в малка зала на НЧ “Иван Вазов” ще се проведе кръгла маса на тема „Моето готино училище“. Целта на кръглата маса ще бъде повишаване мотивацията за образование у младите хора, подобряване на взаимоотношенията учител-ученик. Очаква се в събитието да […]

15мар.
0

Общ устройствен план – община ХИСАРЯ

Общ устройствен план  – община ХИСАРЯ

15мар.
0

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА -ИЗБОРИ 26.03.2017 год

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА     от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

10мар.
0

ЗАПОВЕД РД-05-113 /08.03.2017

07мар.
0

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; КРЪСТЕВИЧ ; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ И СТАРОСЕЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2016-2017 ГОДИНА. ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ […]

06мар.
0

МЕРИ ,ПАСИЩА И ЛИВАДИ – 2017

МЕРИ ,ПАСИЩА И ЛИВАДИ – 2017 – OБЩИНА ХИСАРЯ Изтегли  пълният файл от тук :            

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup