30окт.

Въвежда се ограничено работно време до 23:30 ч. за заведенията регистрирани в БАБХ като коктейл – барове, независимо от тяхното работно време считано до 12.11.2020 г.

Във връзка c изпълнението на Заповед № РД-01 -626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и Решение № РД-20-161/28.10.2020 г. на Областен кризисен щаб, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. […]

28окт.

Въвеждат се временни противоепидемичните мерки на територията на Община Хисаря считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

ЗАПОВЕД№ РД-05-767 гр. Хисаря 28.10. 2020 г. Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, […]

24окт.

Въвеждат се промени в противоепидемичните мерки на територията на Община Хисаря

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и […]

22окт.

Извънредна епидемична обстановка

ЗАПОВЕД № РД-05-762 гр. Хисаря, 22.10.2020 г. Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. […]

16окт.

Масивна дезинфекция на водата в Хисаря

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, На 20.10.2020г. ще се извърши масивна дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа на територията на град Хисаря и кварталите.  На 20 и 21 октомври 2020 г. водата ще бъде хлорирана и негодна за пиене. Водоподаването няма да […]

15окт.

Създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

На вниманието на всички заинтересовани лица, публикуваме заповеди на Директора на Областна Дирекция “Земеделие”, гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.