16ное.

График за трасиране и въвод във владение възстановени имоти в местността Отдих в землището на с. Михилци

Община Хисаря на основание чл. 33, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица с възстановено право на собственост на новообразувани имоти в местността Отдих в землището на с. Михилци, община Хисаря, по влязъл в сила план на новообразуваните имоти, изготвен на основание § […]

12ное.

Нови мерки за осигуряване на физическа дистанция в сила до 30.11.2020 г.

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-651/11.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и Решение № РД-20-170/10.11.2020 г. на Областен кризисен щаб, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, […]

06ное.

БДЖ: До 30-и ноември се въвеждат промени в обслужването по маршрут Хисаря – Пловдив

Временни промени в обслужването на влаковете по маршрут Хисаря – Пловдив и Пловдив – Хисар До 30-и ноември ще бъдат въведени временни промени в обслужването на пътническите влакове, които се движат по маршрут Хисаря – Пловдив и Пловдив – Хисаря. Причините за въведените промени […]

05ное.

Прекратяване на Разрешително № 31120081/05.07.2017 г. за водовземане от повърхностен воден обект – река Калаващица

Във връзка с чл. 79. ал. 1 т. 1 от Закона за водите (ЗВ), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за издадено Решение № РР – 4021/02.11.2020г. от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) за прекратяване на Разрешително № 31120081/05.07.2017г. […]

05ное.

Гроздоберната кампания 2020 г.

Във връзка с гроздоберната кампания 2020 г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на регламент 436/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020 г. Към нея се прилага и приложение, което включва : Справка […]

04ное.

Ограничено работно време до 23:30 ч. за всички заведения за хранене и развлечения

Във връзка с изпълнението на Решение № РД-20-165/03.11.2020 г. на Областен кризисен щаб, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. […]

04ное.

Общинска програма за управление на отпадъците 2017 -2020 г.

Настоящата “Програма за управление на отпадъците на Община Хисаря” е разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците […]

03ное.

План-програма на Общинско горско стопанство гр. Хисаря за добив на дървесина от гори

Р Е Ш Е Н И Е№ 204 Р Е Ш Е Н И Е№ 204 Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. Относно: точка „Седемнадесета“ – Докладна записка относно: Приемане на […]

03ное.

Предоставяне на електронни административни услуги от Община Хисаря и Държавна агенция „Електронно управление“

Уважаеми граждани, Във връзка със създадената епидемиологична обстановка и увеличаващия се брой на заразените с COVID-19 Ви уведомяваме за мерките, които са предприети от Държавна агенция „Електронно управление“ и Община Хисаря с цел ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на гражданите на гише. Председателят […]

02ное.

Изготвени са предварителните регистри на пасища, мери и ливади гр. Хисаря; с. Старосел и с. Паничери

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ –  ГР.ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – «ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ» ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА: ГР. ХИСАРЯ; С. СТАРОСЕЛ И С. ПАНИЧЕРИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА […]

30окт.

Въвежда се ограничено работно време до 23:30 ч. за заведенията регистрирани в БАБХ като коктейл – барове, независимо от тяхното работно време считано до 12.11.2020 г.

Във връзка c изпълнението на Заповед № РД-01 -626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и Решение № РД-20-161/28.10.2020 г. на Областен кризисен щаб, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. […]