15мар.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-В-39 от 05.03.2021г., Вера Кърчева ДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-В-36 от 01.03.2021г., […]

10мар.

За притежатели на домашни любимци

Ръководството на Община Хисаря напомня на всички притежатели на домашни любимци, че следва да се явят в „Данъчно бюро“ към Общинска администрация до 31 март, за да подадат Декларация по чл. 175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да заплатят таксата за притежание […]

10мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 448

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 91-00-64/24.02.2021 г. от Дафинка Петрова Дончева и Атанас Янков Маринов за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и […]

10мар.

Проект за План- схема за елементи на техническата инфраструктура – за кабел ниско напрежение за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Заповед  № РД-05-837 от 01.12.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ и Решение № 12, взето с Протокол № 5 от 18.02.2021 г. от ЕСУТ при Община […]

10мар.

Покана за консултации за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря

Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 37, чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г., Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия и чл. 28, ал. […]

10мар.

Секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г. и Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, във връзка с чл. 37, чл. 89, чл. 90 и […]

09мар.

Публични явни търгове 25.03.2021 година от 10.00 часа

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 304/16.02.2021 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-210/05.03.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 25.03.2021 година от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за […]

09мар.

СЪОБЩЕНИЕ

С оглед осигуряване на възможност избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, Общинска администрация Хисаря ще приема заявленията на e-mail: [email protected]. Петко Петров /п/ Секретар на община Хисаря

06мар.

Разяснителна кампания

Активно избирателно право Гласуване на избиратели с увреждания

05мар.

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VII-1078 и УПИ VIII-1078, кв. 85 по плана на по плана на с. Старосел

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 94-00-К-24/ 16.02.2021 г. от Красимира Маринова Узунова за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ […]

04мар.

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 117, кв. 2 по плана на по плана на с. Красново

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 26-00-121/ 18.02.2021 г. от „КА ИНТЕРТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 201314269, с управител Катерина Айххорн за допускане на изработване на проект за изменение […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.