31мар.

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища:

BG Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища: 1. Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от […]

30мар.

Решения взети с Протокол № 32 на извънредно заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 22.03.2022 г.

28мар.

Обучение киберсигурност, лични данни и мерки срещу изпирането на пари

В изпълнение на чл. 70, ал.2, т.2  от Закона за защита на личните данни и чл. 101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в периода от 24 до 25 март 2022г. се проведе  обучение на служителите от Общинската администрация град […]

25мар.

СЪОБЩЕНИЕ:

СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТОПАНИСВАЩИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ Всички, които желаят да настаняват лица, търсещи временна закрила в Република България, вследствие военните действия в Украйна, е необходимо да попълнят „Настаняване-формуляр“. Формулярът е публикуван на институционалната страница на Министерството на туризма в секция Информация […]

24мар.

Инвестиционно предложение „Производство и търговия с плодови сокове“, в нов УПИ X-, кв. 97 по плана на село Паничери, община Хисаря

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 5 от Наредбата за […]

23мар.

Решение от РИОСВ- Пловдив № ПВ-ЕО-8/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците в Община Хисаря за периода 2022 – 2027 г.“

На основание : чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл. 31 ал. 6 […]

23мар.

Календар за събитията през 2022 г. /проект/

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2022 г. № Дата / Място Събитие план Събитие място Искана сума Бюджет 1. 1.01.                                         с. М.Крушево и  с. Паничери “Ладуване  по Сурва” – местен обичай, чествания по повод “Сурва”, Кметства с. М.Крушево и  с. Паничери […]

23мар.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2022 Г.

Дата на на публикацията: 23 Март 2022 г. На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря организира публично обсъждане на Проект за Бюджет за 2022 година. Обсъждането ще се проведе на 31.03.2022 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на […]

21мар.

Хисаря посрещна пролетта с талантливите хора на общината

Хисаря посрещна пролетта с танци, песни, стихове и изкуство. „Хисаря-извор на таланти“. Тази инициатива се организира, в подкрепа на благотворителната кампания  за събиране на средства за финансова помощ на семейство или двойка с постоянен или настоящ адрес /регистриран до 31.12.2021г./ на територията на община […]

19мар.

Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-502, кв. 21 по плана на с. Михилци, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № […]

19мар.

Oдобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-125051 (ПИ с нов идентификатор 39579.125.51) м. „Поленака“ по КККР на с. Красново, Община Хисаря,

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 40, взето с Протокол № 8/10.03.2022 г. […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.