29апр.

Тренировки по футбол на деца от различни възрастови групи

Уважаеми съграждани, Във връзка с появилите се в социалните мрежи спекулации, относно провеждането на тренировки по футбол на деца от различни възрастови групи, бих искала да изкажа своето становище по въпроса. Спортният Календар на община Хисаря за 2022 г. е базиран на традиционно организирани […]

28апр.

28.04.2022 ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХИСАРЯ“

27апр.

Решения взети с Протокол № 33 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 19.04.2022 г.

27апр.

ОВОС за обект за Производство и търговия с плодови сокове

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 5 от Наредбата за […]

26апр.

Завърши международния младежки обмен ” Направи го за себе си!”

Програма „Еразъм+“ Завърши международния младежки обмен ” Направи го за себе си!”, № 2021-1-BG01-KA152-YOU-000019729, който се проведе в периода 15-21 април в град Хисаря. В проектните дейности се включиха младежи и девойки с неравностоен социален статус, които усвоиха знания и компетенции за по-добра реализация […]

21апр.

Решение № 51, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-187-(1)/05.04.2022 г. от „ВАЛНУТС“,с управител Валентин Танчев Недев и „НИКИ Сервиз“ ЕООД, с управител Никола Ненков Топузлийски, е одобрен КПИИ

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, на основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, Заповед № РД-05-673/30.07.2021 г. на Кмета […]

21апр.

Решение № 43, взето с Протокол № 9/31.03.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-В-60/24.03.2022 г. от Венелин Христов Стоянов, е допуснат за съобщаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 1234 и УПИ V-123, кв. 64 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Заповед № РД-05-40/14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 43, взето с Протокол № […]

21апр.

Решение № 531, взето с Протокол № 32/22.03.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 531, взето с Протокол № 32/22.03.2022 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация: 1.  ПУП – […]

21апр.

Решение № 49, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Г-76/31.03.2022 г. от Георги Христов Христов

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 49, взето с Протокол № […]

21апр.

Решение № 46, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Д-97/30.05.2022 г. от Димитрина Георгиева Керезова чрез пълномощник Стойко Цочев Чочев

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, т. 6 и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР […]

21апр.

Решение № 45, взето с Протокол № 10

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, Решение № 45, взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. вх. № […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.