29юли

Отчет на Общински съвет Хисаря за I полугодие на 2022 г.

29юли

Намаляване на отпадъците – брошуа

29юли

Решения взети с Протокол № 36 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 19.07.2022 г.

29юли

Удължаване на  Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”

Проект „Патронажна грижа + в Община Хисаря” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 […]

27юли

27 Юли 2022 г.: Публични явни търгове за продажба на

25юли

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

Община Хисаря стартира проект№ BG16M1OP002-2.009-0071-C02 за Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането – ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ Основната цел на проекта е насочена към насърчаване на превенцията на генериране на битови отпадъци и отговорно поведение […]

25юли

ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ХИСАРЯ

ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16M10P002-3.011-0001-С01 С НАИМЕНОВАНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ХИСАРЯ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г“. ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16M10P002-3.011-0001-С01 С НАИМЕНОВАНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ […]

13юли

Правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение разпорежданията на чл. 40 от Наредба № 8/11.05.2012 г. и чл. 4, ал. 4от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и […]

13юли

Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 19.07.2022г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и […]

12юли

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2101 и № 2102 с ограничението по чл. 115, ал. 1, т. 1, Б от ЗГ.

12юли

Търг с тайно надаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект №2103, Обект № 2104 и Обект № 2105

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.