20май

Пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за маслодайната роза (ЗМР)                                                                        НАРЕЖДАМ: Обявявам броя и местонахождението на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна […]

20май

Избори за НС 11 юли 2021 г. – адреси на избирателните секции в Община Хисаря

20май

Избори за НС 11 юли 2021 г. – Избирателни секции и номера и адреси

20май

Опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с Вх.№ 60-00-3/11.05.21 г., Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че от 02.06.2021 […]

19май

Технически преглед на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021 г.

Предвид изпълнението на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника ЗРКЗГТ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., изм. и доп. ДВ бр.95/08.12.2016г., ОД “Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021 год. по приложения Ви […]

18май

Трети Олимпийски Фестивал на Музика и танц

На 29 и 30 май 2021 г. ще се състои Трети Олимпийски Фестивал на Музика и танц с професионални награди от “Балкански Алианс” на сцената на Летен театър град Хисаря. Очакват се участници от цяла България. Те ще се разпределят в рамките на 2 […]

17май

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.164.125, м. „Калдаръма-03” по КККР на землище гр. Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 36, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

17май

Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 415 и УПИ XVII-416, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2, във връзка с чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 […]

17май

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Складова база за съхранение, заготовка и пакетиране на собствена земеделска продукция- ябълки“ в ПИ 68967.37.3, м. „Влачището”, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря

На основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 45, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-С-177/10.05.2021 г. от Сияна Георгиева Дишкелова, за разрешаване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) по […]

17май

Минали търгове на ОПОГС Хисаря за период

ОПОГС Хисаря – минали търгове за период 2016 – Ян. 2021 г.

14май

Публични явни търгове за продажба

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 304/16.02.2021 г., Решение № 334/20.04.2021 г., Решение № 349/20.04.2021г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-407/05.02.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 03.06.2021 г. от 11.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.