13май

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ 1-1426. жилищно застрояване и УПИ П-зоо, кв. 49 по плана на кв. Момина Баня. гр. Хисаря

На основание член 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 326, взето с Протокол № 19/20.04.2021 г. на Общински съвет гр. Хисаря по заявление с вх. № 91-00-43/28.01.2021 г. от Дмитрий Димчев Карамфилов […]

12май

Проект “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря” продължава до 28.07.2021 г.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕНА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г. операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица Целевата услуга  по проект “3.1 […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.