30май

Временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря, считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

Във връзка с изпълнението на Заповед №  РД-01-373/27.05.2021г. и Заповед № РД-01-375 /27.05.2021г. на министъра на здравеопазването, както и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския […]

28май

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

26май

Покана за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря

Изх. №91-00-130/25.05.2021 г. ДОКоалиция „ГЕРБ – СДС“ гр. София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17, тел. 02/ 490 13 13, 02/ 490 09 51 e_mail: [email protected] ДОПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ гр. София, район „Триадица“, пл. „България“ № 1, НДК, зала 12, тел. 02/ […]

26май

Честване на 145 – годишнината от великата Априлска епопея – Синджирлий

Община Хисаря, Сдружение Наследство – Хисаря и НЧ”Антон Билкин-1929 г.” гр. Хисаря, кв. Веригово имат удоволствието да Ви поканят на честването по случай 145 – годишнината от великата Априлска епопея – Синджирлий.Начало 18:30 ч. с Фолклорна програма. Място на събитието – гр. Хисаря, кв. […]

25май

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.120.637, м. „Калдаръма-03” по КККР на землище гр. Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 35, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

25май

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.358 по КККР на землище гр. Хисаря

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 37, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по […]

25май

Проект за ПУП – ПЗ за ПИ 68967.62.105, местност “Исаците”, по КККР на землище с. Старо Железаре, Община Хисаря

На основание член 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище от ОД „Земеделие” № ПО-12-13-1/19.03.2021 г. по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в […]

23май

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.