17юни

Проектът “Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря” не е прекъснат

Община Хисаря, уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на документи от кандидат-потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „ „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря” не е прекъснат.Заявленията се приемат всеки работен ден, от 08:00 до […]

17юни

Трасета на нов довеждащ водопровод и нова напорна канализация

РЕШЕНИЕ 371 1. Дава съгласие трасетата на нов довеждащ водопровод и нова напорна канализация, и трасето на нов ел. кабел, захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) да преминат през поземлени имоти с идентификатори 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, […]

16юни

Спазване на посочените противоепидемични мерки в изборния ден

В изпълнение на Указанията за провеждане на Изборите за народни представители в страната на 11.07.2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, във връзка с COVID – 19 дадени от Министерство на здравеопазването, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, […]

16юни

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Избори за народни представители на 11.07.2021 г. НАРЕЖДАМ: Определям избирателни секции за […]

16юни

Наземно химично третиране на тополови култури

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с вх.№ 24-00-353 / 15.06.2021 г., Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за делба на УПИ XIII-420, кв. 28 по плана на с. Паничери, Община Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение          № 46, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх.            № 94-00-М-206/ 12.05.2021 г. от Мария Николова […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-714 и УПИ VI-713 (ПИ 1655), кв. 40 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, § 8, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗУТ и Решение № 47, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление […]

15юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVII-49 (ПИ 3109), УПИ XVIII-3108, жилищно застрояване и УПИ XIX-3108, Автомивка, кв. 62 по плана на гр. Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение № 49, взето с Протокол № 14/13.05.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по Заявление вх. № 91-00-122/11.05.2021 г. от Петя Ненкова Пенчева […]

15юни

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-417, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8 от ПЗР на ЗУТ, Заповед  № РД-05-836 от 30.11.2020 г. на Кмета на Община Хисаря […]

15юни

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Община Хисаря уведомява населението и гостите на общината, […]

14юни

Заповеди за обявяване на класиране и определяне на купувач в търг с тайно наддаване: “Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2003, Обект №2004, Обект №2005 и Обект №2006 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП ” Общинско горско стопанство – Хисаря”, открит със Заповед №РД – 05 – 450/ 21.05.2021г. на Кмета на Община Хисаря.

Заповеди за обявяване на класиране и определяне на купувач  в търг с тайно наддаване: “Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2003,  Обект №2004,  Обект №2005 и Обект №2006 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП ” Общинско горско стопанство – Хисаря“, открит със Заповед  №РД – 05 – 450/ 21.05.2021г. на […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.