30юни

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г. Иванка Митова Тоскова ДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-Й-23 от […]

30юни

Списък на заличените лица чл. 39, ал. 1

Пълен списък на заличените лица чл. 39, ал. 1

29юни

„Патронажна грижа + в община Хисаря”, обявява прием на заявления

О Б Я В А за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря” на лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 в населените места от […]

27юни

Сигнал за лошо качество на храната

Във връзка с подаден сигнал за лошо качество на храната е извършена проверка от Областна дирекция БАБХ Пловдив. Прилагаме официалното становище. При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, които биха дали отражение върху безопасността на приготвените ястия.

26юни

Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря се отменят

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Уведомяваме Ви, че насрочените на 28.06.2021 г. с писмо изх. № 91-00-168/21.06.2021 г. на Кмета на община Хисаря консултации за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря се отменят, поради това че не са изпълнени условията за назначаване […]

24юни

Публични явни търгове

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение на заповед №РД-05-546/21.06.2021 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе на 08.07.2021г. от 9.30ч. в залата на Община Хисаря, ул. ”Ген. Гурко” № 14, публични явни търгове за продажба на: № Описание на имота Площ кв.м. Начална тръжна цена  […]

22юни

Консултации за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на Изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 225 – НС/13.06.2021 г. на Централна Избирателна комисия Кмета на община Хисаря Ви кани на 28.06.2021 г. […]

21юни

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Обществено-обслужваща сграда – семеен хотел“ в УПИ VII-844, кв. 101 по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, писмо № АУ23-2 от 26.02.2021 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Становище по чл. 84, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 80 […]

21юни

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на предназначението за обществено обслужващи дейности – Пожарна

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.