11юни

Протокол от дейността на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти в търг с тайно наддаване: “Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2003, Обект №2004, Обект №2005 и Обект №2006 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП ” Общинско горско стопанство – Хисаря”, открит със Заповед №РД – 05 – 450/ 21.05.2021г. на Кмета на Община Хисаря.

Протокол от дейността на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти в търг с тайно наддаване: “Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2003,  Обект №2004,  Обект №2005 и Обект №2006 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП ” Общинско горско стопанство – Хисаря“, открит със Заповед  […]

09юни

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки  1 Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г. Николина Благова 9  2 Вх. […]

08юни

Допуснати и недопуснати кандидат за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ  1 Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г. Николина Благова ДОПУСНАТ  2 Вх. № 94-00-Т-106 от 07.06.2021г. […]

01юни

Трасе на уличен водопровод и трасе на улична канализация, захранващи поземлени имоти

РЕШЕНИЕ 372 1. Дава съгласие трасе на уличен водопровод и трасе на улична канализация, захранващи поземлени имоти с идентификатори 77270.81.557, 77270.81.558, 77270.81.150 и 77270.81.149 да преминат през поземлени имоти с идентификатори 77270.101.930, 77270.81.559, 77270.81.153 и 77270.81.155 – общински пътища, публична общинска собственост. 2. Одобрява […]

01юни

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-ДСО Минстрой София (ПИ 1151), кв. 90 по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 327, взето с Протокол № 19/20.04.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.