28юли

Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт

Месторабота Хисаря, ул. “Димитър Благоев” №9; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 650 BGN (Бруто) Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Работи с мобилните устройства за SMS паркиране.2. Подава заявки за поставяне на скоби за не таксувани МПС.3. […]

28юли

Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт

Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време;  Заплата 715 BGN (Бруто) Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Изпълнява спомагателни работи при изпълнение на улични настилки- основен калдъръм, баластрена, трошено-каменна настилка, асфалтова и бетонна. Разваля всички видове настилки, сортира […]

28юли

Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”

Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 770 BGN (Бруто) Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Поддържа улично и парково осветление-подмяна на ел. крушки, кабели, дросели, трансформатори, АП и други в района на гр. Хисаря и Община Хисаря.2. […]

28юли

Изграждане на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 117, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. на ОбС Хисаря, във […]

22юли

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2020 Г.

ПОКАНА ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2020 Г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 10.08.2021 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща […]

21юли

Преустановяване приемането на Заявления за изработка на бързи и експресни скици

Поради намаления състав на служителите от отдел „Устройство на територията“ да се преустанови приемането на Заявления за изработка на бързи и експресни скици. С цел по-добра организация на труд в отдела и създаване на възможност за работа по проекти и преписки, утвърждавам следния график […]

19юли

Община Хисаря обявява прием на документи за специалисти на трудови договори

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност […]

08юли

„Патронажна грижа +„ обявява прием на документи

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност […]

07юли

Протокол за допълнително разпределение на държавни пасища, мери и ливади на територията на община Хисаря

ПРОТОКОЛ Днес, 28.06.2021 г. на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), […]

07юли

Забавно лято Хисаря 2021г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я Мили деца и родители, щастливи сме да ви съобщим, че за шеста поредна година ще стартира лятна превантивна програма на МКБППМН /Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/ към община […]

05юли

Гласуване с машина

Гласуване с машина

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.