This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Патронажна грижа  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

Специалисти на трудови договори:

ДлъжностМинимални изисквания
Социален работник -1образование – Средно образование; работата като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;  Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
Диспечер  -0,5 щатобразование – Средно образование; Работата като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;  Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
Домашни помощници -3,5 щатаобразование – основно/средно образование;   Специфични изисквания: работа в екип
Медицинска  сестра – 1образование – средно специално/ специалист/ бакалавър; Специфични изисквания: работа в екип
Шофьор -1образование – Основно/ Средно, средно-специално образование; шофьорска правоспособност; Специфични изисквания: работа в екип

Специалисти на граждански договор:

Психолог – 1образование- бакалавър – психология; Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 19.07.2021г. до 03.08.2021г. включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

  • Заявление (Приложение №1)
  • Документ за самоличност(копие)
  • Автобиография
  • Документ образование(копие);
  • Декларация по образец
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе интервю на 05.08.2021г.; 09,00ч; Залата на общината.

С одобрените кандидати Кметът на общината сключва договори считано от 14.08.2021г. до 14.08.2022г. Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...