This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Патронажна грижа  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

Специалисти на трудови договори:

ДлъжностМинимални изисквания
Социален работник -1образование – Средно образование; работата като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;  Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
Диспечер  -0,5 щатобразование – Средно образование; Работата като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;  Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
Домашни помощници -3,5 щатаобразование – основно/средно образование;   Специфични изисквания: работа в екип
Медицинска  сестра – 1образование – средно специално/ специалист/ бакалавър; Специфични изисквания: работа в екип
Шофьор -1образование – Основно/ Средно, средно-специално образование; шофьорска правоспособност; Специфични изисквания: работа в екип

Специалисти на граждански договор:

Психолог – 1образование- бакалавър – психология; Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 19.07.2021г. до 03.08.2021г. включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

  • Заявление (Приложение №1)
  • Документ за самоличност(копие)
  • Автобиография
  • Документ образование(копие);
  • Декларация по образец
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе интервю на 05.08.2021г.; 09,00ч; Залата на общината.

С одобрените кандидати Кметът на общината сключва договори считано от 14.08.2021г. до 14.08.2022г. Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...