This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Патронажна грижа  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

Специалисти на трудови договори:

ДлъжностМинимални изисквания
Социален работник -1образование – Средно образование; работата като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;  Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
Диспечер  -0,5 щатобразование – Средно образование; Работата като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;  Специфични изисквания: Компютърна гра� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.