19окт.

Противодействие на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес

В изпълнение на Указанията за провеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители в страната на 14.11.2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, във връзка с COVID – 19 дадени от Министерство на здравеопазването, на основание чл. […]

19окт.

Цех за преработка на ядки и производства на масла и тахани от тях“ в ПИ 77270.78.922, град Хисаря

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 2 от Наредбата за […]

19окт.

14 Ноември 2021 г.: ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, АКО НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС Е РАЗЛИЧНО ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА ПОСТОЯННИЯ АДРЕС

С изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021 г, съгласно Чл. 36. (1), избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН Искането […]

19окт.

14 Ноември 2021 г.: СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

Чрез този сайт гражданите могат: Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. http://www.grao.bg/elections/

14окт.

Заповеди на Директора на Областна Дирекция “Земеделие” гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

Хисаря, трайни насаждения Хисаря Беловица Черничево Красново Кръстевич Мало крушево Мътеница Михилци Михилци, трайни насаждения Ново железаре Паничери Старо железаре Старо железаре, трайни насаждения Старосел Старосел, трайни насаждения

06окт.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-249/06.10.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ             Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 405, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 kV […]

06окт.

Парцеларен план за трасе на уличен

Изх № 08-00-248/06.10.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ             Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод […]

06окт.

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец

Изх № 08-00-247/06.10.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ             Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрена ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ […]

06окт.

Дестилерия за етерично маслени култури

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение№ 407 от 07.09.2021 г. Общински съвет – гр. Хисаря одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на канал HDPE Ф500 за канализация смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция […]

04окт.

14 Ноември 2021 г.: Консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Кмета на община Хисаря Ви кани на 07.10.2021 г. от 10.00. часа […]

01окт.

Публичен явен търг за отдаване под наем на земи в с. Михилци – 2

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 411/07.09.2021 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-823/30.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 21.10.2021 година от 13.30 часа, в залата на Общинска администрация Хисаря, ул. ” Генерал Гурко ” № 14,  публични […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.