Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение№ 407 от 07.09.2021 г. Общински съвет – гр. Хисаря одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на канал HDPE Ф500 за канализация смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни води от откритите площи след каломаслоуловител за обект „Дестилерия за етерично маслени култури“ в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (ПИ 69016.299.11) до повърхностни води – река „Кошовица“, ПИ с идентификатор 69016.106.612, по КККР на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаваща през ПИ 69016.1.771 – местен път, ПИ 69016.1.112 – селскостопански път, 69016.299.554 – гори и храсти в земеделски земи, 69016.106.614 – гори и храсти в земеделски земи до 69016.106.612 – водно течение, река, публична общинска собственост, по линии и надписи в кафяв цвят за трасето и пунктир и щрих в сив цвят за сервитута в приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 05.10.2021 г. до 05.11.2021 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 83/05.10.2021 г., стр. 90) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...