25авг.

Заповед, с която са определени секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря

25авг.

Заседания – Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 30.08.2022г

22авг.

08.09.2022 г. публични явни търгове за отдаване под наем

Община Хисаря ще проведе на 08.09.2022 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация, бул. „Генерал Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем на имоти, посочени в линка.

18авг.

02 Октомври 2022 г.: Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на

16авг.

Места  за поставяне на  агитационни материали на територията на Общината.

15авг.

Във връзка със Заповед № РД-01-611/ 10.08.2022 г.на директора на РЗИ-Пловдив, в изпълнение на Заповед X РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.73 от Административно процесуалния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: 1 .Заповед № РД-05-520/ […]

11авг.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2021 Г.

Дата на публикуване: 11 Август 2022 г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 23.08.2022 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща се на бул. „Ген. Гурко” № 14 ще се проведе публично обсъждане […]

09авг.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Беловица, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мало Крушево, с. Михилци, с. Мътеница, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Старосел и с. Черничево, община Хисаря

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 55, от 15.7.2022 г., на стр. 65 е публикувана Заповед № РД-15-37/21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързана с откриване на производство по създаване на кадастрална карта и […]

08авг.

Списък с адресите на избирателните секции

08авг.
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.