Във връзка със Заповед № РД-01-611/ 10.08.2022 г.на директора на РЗИ-Пловдив, в изпълнение на Заповед X РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.73 от Административно процесуалния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА


ОТМЕНЯМ:


1 .Заповед № РД-05-520/ 22.07.2022 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-05-579/ 04.08.2022г. на кмета на Община Хисаря ,с които са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря.
2.3аповедта влиза в сила от 11,08.2022г.
3.Заповедта да се публикува на сайта на Община Хисаря.

  1. На сайта на Община Хисаря да се публикува Заповед РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се доведе до знанието на кметове и кметски наместници на населени места и началника на РУ на МВР -Хисаря за сведение.

    Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването и на интернет страницата на Община Хисаря, пред Административния съд Пловдив по реда на АПК . Обжалването не спира нейното изпълнение.


Коментарите са затворени.