Във връзка със Заповед № РД-01-611/ 10.08.2022 г.на директора на РЗИ-Пловдив, в изпълнение на Заповед X РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.73 от Административно процесуалния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА


ОТМЕНЯМ:


1 .Заповед № РД-05-520/ 22.07.2022 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-05-579/ 04.08.2022г. на кмета на Община Хисаря ,с които са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря.
2.3аповедта влиза в сила от 11,08.2022г.
3.Заповедта да се публикува на сайта на Община Хисаря.

  1. На сайта на Община Хисаря да се публикува Заповед РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се доведе до знанието на кметове и кметски наместници на населени места и началника на РУ на МВР -Хисаря за сведение.

    Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването и на интернет страницата на Община Хисаря, пред Административния съд Пловдив по реда на АПК . Обжалването не спира нейното изпълнение.


Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.