29май

Отбелязваме 1-ви юни- Ден на детето

Как реагираха  децата в пандемията? Децата бяха потърпевши, нямаха извънкласни форми-спорт, изкуства. От днес за утре загубиха социални връзки със своите естествени партньори-връстниците. Загубиха приятелите си и усещането за емоционална и социална връзка с хората, с които съпреживяват. Те бяха и са онлайн, и […]

28май

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Утвърдил: /п / Инж. Пенка Ганева Кмет на община Хисаря Утвърдени със Заповед № РД-05-411/28.05.2020г.    ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

28май

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ Кметът на община Хисаря не е длъжен да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много […]

28май

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП

За периода от 01.01.2019г. до 28.05.2020г. няма информация предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

28май

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ ЗА 2019/2020/2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ ЗА 2019/2020/2021 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019/20/21 г. Инициатор Брой постъпили заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане […]

28май

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена инфирация

28май

СПИСЪК ПО ЧЛ.15, AЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ В КОИТО Е ДОСТЪПНА

СПИСЪК-КАТЕГОРИИ-ИНФО-ПОДЛЕЖАЩИ-НА-ПУБЛИКУВАНЕ Списък на категориите информация, подлежаща на  публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Хисаря и форматите, в които е достъпна

28май

ОБЯВЛЕНИЕ 08-00-112_28.05.2020 г.

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, уведомява заинтересуваните, че по заявление вх. № 26-00-326/19.05.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров, е одобрен КПИИ: със Заповед № РД-05-403/22.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за План-схема на […]

27май

Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с РЕШЕНИЕ № 98 от 21 април 2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и ал. 2 от ЗМСМА, и […]

27май

Допуснат проект на ПУП-Парцеларен план и план-схема за канализационно отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 101, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, писмо № ОВОС-2420-3/24.01.2020 на РИОСВ Пловдив, писмо № ПУ-01-877-(1)/16.01.2020 […]

27май

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-438 (ПИ 438), кв. 27 по плана на с. Старосел

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 49, взето с Протокол № 5/21.01.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-86/05.02.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 43, взето с Протокол № 11/21.05.2020 г. […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.