УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с произвеждането на Изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 225 – НС/13.06.2021 г. на Централна Избирателна комисия Кмета на община Хисаря Ви кани на 28.06.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консултации за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии в община Хисаря.


С Решение № 67-НС/07.06.2021 г. Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е определила броя на членовете на ПСИК на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски при произвеждане на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.
Моля, изпратете Ваш представител за участие.

Участниците в консултациите е необходимо да носят със себе си изискващите се документи по чл. 91 от Изборния кодекс:


а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи партията или коалицията.


в) пълномощно от лицата представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

С уважение,
ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...