УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с произвеждането на Изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 225 – НС/13.06.2021 г. на Централна Избирателна комисия Кмета на община Хисаря Ви кани на 28.06.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консул� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.