На основание член 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище от ОД „Земеделие” № ПО-12-13-1/19.03.2021 г. по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и Решение № 41, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-И-123/19.04.2021 г. от Иван Петров Богойски,

РАЗРЕШАВАМ:

Проект за ПУП – ПЗ за  ПИ 68967.62.105, местност “Исаците”, по КККР на землище с. Старо Железаре, Община Хисаря, без промяна на предназначението, с нискоетажно свободно застрояване за „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопански машини”, означена с червени пунктирани ограничителни линии на застрояване, с градоустройствени показатели: етажност до 2 етажа, Н до 10 м, плътност на застрояване до 20 %,  Кинт. до 0.4, означени със син цвят в матрицата за застрояване на приложения проект съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.