ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16M1OP002-2.005-0017-C01ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, вкл. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ

И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г.

Община Хисаря започва изпълнението на проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Целта е да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост,  който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно на пазара.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се изпълнява по Административен договор № Д-34-27/09.04.2019 г.

Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на обща стойност от 3 373 246.45 лв. с ДДС, от които Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 2 154 708.54 лв., национално съфинансиране – 380 242.69 лв., и собствения принос на бенефициента, в т.ч. разходи за ДДС –  838 295.22 лв.

Проектът ще се изпълнява за срок от 24 месеца. До края на април 2021 г. в землището на село Михилци, местността Дивовец, ще бъде изградена компостираща инсталация на площ от 10 000 м2 и годишен капацитет за третиране на 2 900 тона отпадък. Достъпът до площадката ще се осъществява по третокласен път 642, след което се отклонява по стария път за Карлово.

Избраната технология по проекта е вид инсталация за открито компостиране, която включва системи за компостиране в покрити с чергила редове с улеи и принудителна аерация.

Планираните дейности по проекта са както следва:

Дейност 1: Организация и управление на проекта – целта е да се гарантира ефективното и качествено изпълнение на заложените дейности. Екипът е създаден със Заповед на кмета на Община Хисаря, като съставът и разпределението на задълженията между членовете е съобразно характера и обема от дейности, които следва да бъдат изпълнени;

Дейност 2: Инженеринг по проекта, който обхваща: проектиране, СМР, доставка на машини и стационарно оборудване, както и  авторски надзор на предстоящата за изграждане компостираща инсталация за нуждите на община Хисаря. Самата инсталация включва: приемна зона за постъпилия зелен отпадък, площадка за съхраняване наразделно събрания биоразградим отпадък от домакинствата, зони за дробене и хомогенизиране, за компостиране и за доузряване, както и на зона за съхранение на готовия продукт „компост“. На обекта ще бъде изградена още административна сграда за управление на инсталацията, съпътстваща и довеждаща инфраструктура, включително водопровод и ел. захранване;

Дейност 3: Осъществяване на строителен надзор, който включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта за изграждане на инсталацията със ЗУТ, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления, специфичните изисквания към определени видове строежи, както и за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена степен на опасност, ако в обекта има такива. Строителният надзор обхваща както времето на строителството, така и всички дейности до въвеждането на обекта в експлоатация;

Дейност 4: Информация и публичност, които обхващат: отпечатване на стикери и брошури с информация за проекта, монтиране на билборд и на постоянна информационна табела, изработване на интернет банер с линк към сайта на ОПОС, публикуване на информация в уеб страницата на община Хисаря и на платени публикации в местен печат или телевизия, организиране на 2 пресконференции за презентиране целите и получените резултати по проекта, както и на официални церемонии по „Първа копка“ и „Откриване на обекта“;

Дейност 5: Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване на обекта с цел функциониране на компостиращата инсталация, както и на необходимото оборудване за организиране на разделното събиране на биоразградимия отпадък, които включват: мобилен шредер, челен товарач, ситова машина и 2 броя камиони с каросерия за събиране на зелени отпадъци;

Дейност 6: Изготвяне на проектното предложение и кандидатстване, които вкюлчват: изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци, проучвания за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци и към употребата на компост от отпадъци, както и за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. Изготвят се и План за използване на получения краен продукт, Схема за контрол на качеството на компоста, План за третиране на остатъчния отпадък и анализ на разходите спрямо ползите от изпълението на проекта.

Изпълнители на дейностите по проекта са:

  • Изпълнител на дейност: Инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект изграждане на компостираща инсталация за нуждите на община Хисаря – „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД Хасково.
  • Изпълнител на дейност: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, за нуждите на община Хисаря, вкл. съпътстващата инфраструктура  и осъществяване на строителен надзор при реализация на проекта“- ДЗЗД “Надзор Сандански”.
  • Изпълнители на Дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря“ са,

               – Дейности по осигуряване на информация и комуникация- Мега Комюникейшънс ЕООД

               – Дейности по осигуряване на визуализация – “Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД

  • Предстои избор на изпълнител за дейност: Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване на компостираща инсталациа за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря

Изпълнението на проекта трябва да намали количеството на входящия материал на изградената сепарираща инсталация, а от там и на количеството депонирани на Регионалното депо отпадъци, което ще доведе до удължаване на неговия експлоатационен живот.

Конкретните ползи от изпълнението на проекта ще са изградена и въведена в експлоатация инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци при следните параметри:

  • Население, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране: 10 305 човека;
  • Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места като целева стойност: 1 608.68 т/год.;
  • Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места като целева стойност: 3 050.26 т/год.;
  • Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци като целева стойност: 2 900.00 т/год.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.