ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16M1OP002-2.005-0017-C01ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, вкл. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ

И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г.

Община Хисаря започва изпълнението на проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Целта е да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост,  който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно на пазара.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се изпълнява по Административен договор № Д-34-27/09.04.2019 г.

Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на обща стойност от 3 373 246.45 лв. с ДДС, от които Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 2 154 708.54 лв., национално съфинансиране – 380 242.69 лв., и собствения принос на бенефициента, в т.ч. разходи за ДДС –  838 295.22 лв.

Проектът ще се изпълнява за срок от 24 месеца. До края на април 2021 г. в землището на село Михилци, местността Дивовец, ще бъде изградена компостираща инсталация на площ от 10 000 м2 и годишен капацитет за третиране на 2 900 тона отпадък. Достъпът до площадката ще се осъществява по третокласен път 642, след което се отклонява по стария път за Карлово.

Избраната технология по проекта е вид инсталация за открито компостиране, която включва системи за компостиране в покрити с чергила редове с улеи и принудителна аерация.

Планираните дейности по проекта са както следва:

Дейност 1: Организация и управление на проекта – целта е да се гарантира ефективното и качествено изпълнение на заложените дейности. Екипът е създаден със Заповед на кмета на Община Хисаря, като съставът и разпределението на задълженията между членовете е съобразно характера и обема от дейности, които следва да бъдат изпълнени;

Дейност 2: Инженеринг по проекта, който обхваща: проектиране, СМР, доставка на машини и стационарно оборудване, както и  авторски надзор на предстоящата за изграждане компостираща инсталация за нуждите на община Хисаря. Самата инсталация включва: приемна зона за постъпилия зелен отпадък, площадка за съхраняване наразделно събрания биоразградим отпадък от домакинствата, зони за дробене и хомогенизиране, за компостиране и за доузряване, както и на зона за съхранение на готовия продукт „компост“. На обекта ще бъде изградена още административна сграда за управление на инсталацията, съпътстваща и довеждаща инфраструктура, включително водопровод и ел. захранване;

Дейност 3: Осъществяване на строителен надзор, който включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта за изграждане на инсталацията със ЗУТ, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления, специфичните изисквания към определени видове строежи, както и за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена степен на опасност, ако в обекта има такива. Строителният надзор обхваща както времето на строителството, така и всички дейности до въвеждането на обекта в експлоатация;

Дейност 4: Информация и публичност, които обхващат: отпечатване на стикери и брошури с информация за проекта, монтиране на билборд и на постоянна информационна табела, изработване на интернет банер с линк към сайта на ОПОС, публикуване на информация в уеб страницата на община Хисаря и на платени публикации в местен печат или телевизия, организиране на 2 пресконференции за презентиране целите и получените резултати по проекта, както и на официални церемонии по „Първа копка“ и „Откриване на обекта“;

Дейност 5: Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване на обекта с цел функциониране на компостиращата инсталация, както и на необходимото оборудване за организиране на разделното събиране на биоразградимия отпадък, които включват: мобилен шредер, челен товарач, ситова машина и 2 броя камиони с каросерия за събиране на зелени отпадъци;

Дейност 6: Изготвяне на проектното предложение и кандидатстване, които вкюлчват: изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци, проучвания за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци и към употребата на компост от отпадъци, както и за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. Изготвят се и План за използване на получения краен продукт, Схема за контрол на качеството на компоста, План за третиране на остатъчния отпадък и анализ на разходите спрямо ползите от изпълението на проекта.

Изпълнители на дейностите по проекта са:

  • Изпълнител на дейност: Инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект изграждане на компостираща инсталация за нуждите на община Хисаря – „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД Хасково.
  • Изпълнител на дейност: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, за нуждите на община Хисаря, вкл. съпътстващата инфраструктура  и осъществяване на строителен надзор при реализация на проекта“- ДЗЗД “Надзор Сандански”.
  • Изпълнители на Дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря“ са,

               – Дейности по осигуряване на информация и комуникация- Мега Комюникейшънс ЕООД

               – Дейности по осигуряване на визуализация – “Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД

  • Предстои избор на изпълнител за дейност: Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване на компостираща инсталациа за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря

Изпълнението на проекта трябва да намали количеството на входящия материал на изградената сепарираща инсталация, а от там и на количеството депонирани на Регионалното депо отпадъци, което ще доведе до удължаване на неговия експлоатационен живот.

Конкретните ползи от изпълнението на проекта ще са изградена и въведена в експлоатация инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци при следните параметри:

  • Население, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране: 10 305 човека;
  • Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места като целева стойност: 1 608.68 т/год.;
  • Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места като целева стойност: 3 050.26 т/год.;
  • Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци като целева стойност: 2 900.00 т/год.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.