Образование

Мрежата на учебните заведения в община Хисаря включва четири основни, едно средно общообразователно и едно оздравително училище, а системата на предучилищното образование – едно обединено детско заведение и пет целодневни детски градини.
Три от училищата СОУ „Христо Смирненски”, ОУ „Климент Охридски” и ОУ „Васил Левски” се намират в гр. Хисаря , а ОУ „Христо Ботев” в с. Паничери и ОУ „Христо Ботев” с. Красново. Всички училища са средищни, а ОУ „Христо Ботев” с. Красново е защитено с РМС № 848 от 24.11.2011 год. Въведена е целодневна форма на обучение и се работи по проект BG051РО001-3.1.06.” Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОР РЧР 2007-2013 год.
До средищните училища има организиран специализиран транспорт. Материално техническата база е добра. Има оборудвани компютърни кабинети и достъп до INTERNET.
СОУ “Хр.Смирненски” е най-голямото учебно заведение в гр. Хисаря и в общината. В него се обучават около 320 ученици от 1 до 12 клас. Намира се в центъра на града в красива, просторна и добре поддържана сграда. От 1996 г. в училището се провежда професионално обучение след завършено основно образование по професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление на хотел” и по професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.
Училището разполага с добре оборудвани кабинети за професионална подготовка, компютърни кабинети с достъп до INTERNET , кабинет по чуждоезиково обучение.
Детските градини в града са три, едно ОДЗ и две ЦДГ. ОДЗ „Мечо Пух” разполага с една яслена група и пет целодневни групи, останалите две: ЦДГ „Пинокио” и ЦДГ „Дъга” са с по две смесени групи. И трите детски заведения са санирани по Проекти за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност” и Обновяване, подобряване и топлоенергийна ефективност” по ОПРР.
В с. Старо Железаре се намира ЦДГ „Роза”, в с. Паничери – ЦДГ „Слънце”, в с. Старосел – ЦДГ „Чайка”. Тези три детски градини са едногрупни.
В учебните заведения в община Хисаря са създадени всички предпоставки за учебен процес напълно отговарящ на съвременните образователни изисквания. За децата и учениците са създадени добри условия за обучение и възпитание.
Политиката на Общинска администрация в сферата на Образованието винаги е била последователна и съобразена с реалните условия в общината. Стремим се към това, децата и учениците да получат такова образование и подготовка, с които да се чувстват равнопоставени и конкурентноспособни на своите връстници не само в България , но и в Европа.Like Us On Facebook

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup