Образование

Мрежата на учебните заведения в община Хисаря включва четири основни, едно средно общообразователно и едно оздравително училище, а системата на предучилищното образование – едно обединено детско заведение и пет целодневни детски градини.
Три от училищата СОУ „Христо Смирненски”, ОУ „Климент Охридски” и ОУ „Васил Левски” се намират в гр. Хисаря , а ОУ „Христо Ботев” в с. Паничери и ОУ „Христо Ботев” с. Красново. Всички училища са средищни, а ОУ „Христо Ботев” с. Красново е защитено с РМС № 848 от 24.11.2011 год. Въведена е целодневна форма на обучение и се работи по проект BG051РО001-3.1.06.” Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОР РЧР 2007-2013 год.
До средищните училища има организиран специализиран транспорт. Материално техническата база е добра. Има оборудвани компютърни кабинети и достъп до INTERNET.
СОУ “Хр.Смирненски” е най-голямото учебно заведение в гр. Хисаря и в общината. В него се обучават около 320 ученици от 1 до 12 клас. Намира се в центъра на града в красива, просторна и добре поддържана сграда. От 1996 г. в училището се провежда професионално обучение след завършено основно образование по професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление на хотел” и по професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.
Училището разполага с добре оборудвани кабинети за професионална подготовка, компютърни кабинети с достъп до INTERNET , кабинет по чуждоезиково обучение.
Детските градини в града са три, едно ОДЗ и две ЦДГ. ОДЗ „Мечо Пух” разполага с една яслена група и пет целодневни групи, останалите две: ЦДГ „Пинокио” и ЦДГ „Дъга” са с по две смесени групи. И трите детски заведения са санир� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.