Образование

Мрежата на учебните заведения в община Хисаря включва четири основни, едно средно общообразователно и едно оздравително училище, а системата на предучилищното образование – едно обединено детско заведение и пет целодневни детски градини.
Три от училищата СОУ „Христо Смирненски”, ОУ „Климент Охридски” и ОУ „Васил Левски” се намират в гр. Хисаря , а ОУ „Христо Ботев” в с. Паничери и ОУ „Христо Ботев” с. Красново. Всички училища са средищни, а ОУ „Христо Ботев” с. Красново е защитено с РМС № 848 от 24.11.2011 год. Въведена е целодневна форма на обучение и се работи по проект BG051РО001-3.1.06.” Подобряване на качеството на образованието в среди 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.