От 01 май 170 крайно нуждаещи се жители на община Хисаря ще получават хранителна помощ

Община Хисаря ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектното предложение „Целево подпомагане с топъл обяд в община Хисаря“ беше одобрено от Агенцията за социално подпомагане, която ще финансира услугата. Отпуснатите средства ще са в размер на 16 269 лв.

Проектът ще се реализира във всички населени места на територията на общината и ще бъде с продължителност 33 работни дни, считано от 01 май 2020 г. до 19 юни 2020 г.

На 31.12.2019 година приключи осигуряването на топъл обяд за 200 нуждаещи се лица със средства от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.. Така чрез новия проект услугата ще бъде продължена с цел в условията на извънредната ситуация заради COVID-19, свързана със социална и физическа изолация, да се осигури топла храна в домовете на 170 уязвими граждани от следните групи:

  • Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и не са в състояние да осигурят прехраната си;
  • Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени в задължителна карантина;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Не се изисква подаване на документи. Община Хисаря използва всички възможности за подбор – информация от общинската база данни, РУ Хисаря по данни на РЗИ Пловдив, кметовете по населени места с цел гарантирано достигане на услугата до най-нуждаещите се граждани.

Подборът на потребителите ще се извърши от специално назначена от Кмета на Община Хисаря експертна комисия и съгласно изискванията за допустимост. С приоритет ще бъдат хората с ниски доходи под линията на бедност, които са поставени под задължителна карантина съгласно информацията от РЗИ. Лицата ще се проверяват и дали са включени в други общински програми и проекти за осигуряване на грижа, с цел да не се допуска получаване на еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници. 

Храната ще се приготвя от външен изпълнител и ще се предоставя на потребителите в еднократни опаковки. Всеки работен ден ще се доставя чрез специализирани превозни средства на адреса на потребителя – „до врата“. За доставката ще се грижат екипи от служители на общинска администрация и кметствата, при спазване на санитарно-хигиенните норми и противоепидемичните мерки.

В рамките на проекта се допуска и осигуряване на съпътстваща подкрепа на потребителите с техни лични средства. Тя ще се изразява в закупуване на други продукти от първа необходимост – храна, лекарства, почистващи средства, заплащане на сметки. По този начин няма да се налага уязвимите лица да напускат дома си, което в извънредната ситуация е от първостепенна важност особено за хората от селата.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.